Suomen saaristoalueet

Saaristoluokitus on vuonna 2022 valmistunut tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, joka mahdollistaa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksen seuraamisen.

Suomen saaristoalueet luokitellaan neljään alueluokkaan: sisäsaaristoon, välisaaristoon, ulkosaaristoon ja saaristomaisiin manneralueisiin. Saaristoalueisiin kuulumattomat alueet on luokiteltu muiksi vesi- ja manneralueiksi.

Saaristoluokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla. Luokitus mahdollistaa muiden aineistojen ja luokitusten yhdistämisen saaristoalueisiin ja siten erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksen seuraamisen.

Saaristoluokituksen ovat laatineet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen.

Lisätietoa saaristoluokituksesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivustolta.

Suomen saaristoalueet ovat esitettynä kartalla alla olevassa infograafissa. Voit tarkastella infograafia tarkemmin tästä linkistä (png-tiedosto).

Suomen pinta-alasta 23 % on saaristomaisia manneralueita, sisäsaaristoa 45 %, välisaaristoa 10 % ja ulkosaaristoa 22 %. Saaristoalueiden laajuus on 56 434 neliökilometriä ja osuus Suomen pinta-alasta 15 %. Saaristoalueilla asuu 328 017 asukasta, joista 245 603 sisäsaaristossa, 6892 välisaaristossa, 1407 ulkosaaristossa ja 74 115 saaristomaisilla manneralueilla.
Infograafi: Suomen saaristoalueet kartalla.

Suomen saaristoalueet

  • Sisäsaaristo on yhtenäinen saaristoa sisältävä aluetyyppi lähellä manneralueita (ml. Ahvenanmaa). Sisäsaaristossa maapinta-alaa on pääsääntöisesti enemmän kuin vesipinta-alaa tai saaristoon on kiinteä tieyhteys mantereelta. Sisäsaaristoon kuuluvat myös sitä ympäröivät läheiset yhtenäiset vesialueet. Sisäsaaristoa luonnehtii mantereen läheisyys sekä maapinta-alan suuri määrä. Sisäsaaristo on suurelta osin kiinteän tieyhteyden päässä ja siten yhteydet mantereelle ovat hyvät. Mantereen lähellä sisäsaaristoon kuuluu myös alueita, missä vesipinta-alaa on merkittävästi. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, 2022.)

  • Välisaaristo on sisäsaariston ulkopuolelle etäämmälle mantereesta muodostuva yhtenäinen saaristoa sisältävä aluetyyppi, missä saarialaa on pääsääntöisesti vähintään 20% tai saaristoon on yhteys saaristoliikenteellä (lautta-, lossi, yhteysalus). Välisaaristoon kuuluvat myös sitä ympäröivät läheiset yhtenäiset vesialueet. Välisaaristoa luonnehtii usein runsas saarten määrä ja melko lyhyet etäisyydet muihin saariin. Välisaaristoa muodostuu herkästi alueille, missä saaristoalueet ovat laajoja ja melko tiheitä sekä vaihettuvat vähitellen sisäsaaristosta ulkosaaristoksi. Välisaaristosta merkittävä osa on saavutettavissa mantereelta tai Ahvenanmaalta saaristoliikenteellä. Välisaaristoon on hyvin harvoin kiinteä tieyhteys mantereelta. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, 2022.)  

  • Ulkosaaristo on merialueilla saaristoa sisältävä aluetyyppi sisä- ja välisaariston ulkopuolella etäällä mantereesta, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. Ulkosaaristoon kuuluvat myös sitä ympäröivät läheiset yhtenäiset vesialueet. Ulkosaaristoa luonnehtii laajat vesialueet ja usein pitkät välimatkat muihin saariin. Ulkosaaristoon voi kuulua myös laajojen vesialueiden ympäröimiä tiheitäkin saaristoalueita. Ulkosaariston saaria on saavutettavissa mantereelta ja Ahvenmaalta saaristoliikenteellä. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, 2022.)

  • Saaristomaisiin manneralueisiin kuuluvat maa-alueet ja niihin välittömästi kuuluvat vesialueet, jotka tietyiltä olosuhteiltaan muistuttavat saaristoalueita. Saaristomaisia manneralueita luonnehtii saaristoalueiden kaltainen vesistöjen aiheuttaman rikkonaisuus ja siitä aiheutuva saavutettavuushaitta sekä vesistöjen merkittävä läsnäolo. Saaristoa muistuttavia alueita muodostuu etenkin voimakkaasti vesistöjen rikkomille sisämaan järvialueille ja suurten vesistöjen ympäristöön, missä laajat vesialueet aiheuttavat merkittäviä paikallisia ja seudullisia estevaikutuksia esimerkiksi lähimpiin väestökeskittymiin. (Lähde: Suomen ympäristökeskus, 2022.)