Viisi näkymää Suomen saaristoalueiden tulevaisuuteen – tutustu Suomen saaristojen skenaarioihin 2045

Tampereen yliopiston aluetieteen professori Markku Sotaraudan ja tutkija Nina Suvisen raportti Suomen saaristojen skenaarioista 2045 on julkaistu. Raportissa kuvataan saaristoalueiden mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja viiden skenaarion kautta.

Viisi skenaariota ovat: 

  1. Saaristo elämyksinä
  2. Saaristo elämäntapana
  3. Saaristo turvana
  4. Saaristo erämaana
  5. Saaristo pisteinä

Saaristo elämyksinä –skenaariossa saaristojen tärkeimpänä elinkeinona toimivat elämyspalvelut. Turismista ympäri vuoden eläviä yrittäjiä on moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Saaristo elämäntapana –skenaariossa saaristolaisuus on elämäntapavalinta, jossa väli- ja ulkosaaristoihin on asettunut syväsaaristolaisia ja sisäsaaristoihin kaupunkisaaristolaisia. Saaristo turvana –skenaariossa militarismi määrittää elämän puitteet. Yhteistyö viranomaisten välillä on tiivistä ja saaristolaiset on integroitu osaksi turvallisuusstrategiaa. Saaristo erämaana –skenaariossa kiinnostus ja valtion panostus saaristoihin on vähäistä ja infrastruktuuri heikkenevää. Poliittisessa keskustelussa vaaditaan ajoittain saaristojen etuoikeutetun aseman poistamista. Saaristo pisteinä –skenaario on yhdistelmä edellä mainituista skenaarioista.

Skenaarioiden tarkoituksena on kuvata saaristoalueiden roolia osana Suomen tulevaa aluekehitystä ja alue- ja elinvoimapolitiikkaa sekä saaristoalueiden erityispiirteitä aluekehityksessä ja –kehittämisessä. Skenaarioissa kuvataan kuvitteellisten mahdollisuuksien tilojen rakentuminen paikkasidonnaisuuden, aikaikkunan ja johtavien toimijoiden kautta. Skenaariot eivät ole toisiaan poissulkevia tai absoluuttisia.

Sotarauta ja Suvinen toivovat, että skenaariot tarjoavat mahdollisuuden keskustella saaristojen erilaisista tulevaisuuskuvista ja tukevat arvo- ja linjakeskusteluja saaristojen asemasta tulevaisuuden Suomessa. Skenaarioiden tarkoitus on tukea saaristojen kehittäjien omaa ajattelua tarjoamalla aineksia tulevaisuuden hahmottamiseen. Raportti sisältää myös pohdintaa saaristopolitiikan luonteesta niin Suomessa kuin kansainvälisesti.