Skärgårdspolitikens mål i Rinnes regeringsprogram

Skärgårdsdelegationen har uppställt mål med tanke på den kommande regeringsperioden. Centrala teman för en effektiv skärgårdspolitik är skärgårdstillägg, en fungerande skärgårdstrafik, digitala förbindelser, smidig service, hållbar skärgårdsturism och klimatförändringen.

Skärgårdstillägg

Skärgårdstillägget är ett viktigt tillägg och stöd när det gäller att upprätthålla och utveckla basservicen i skärgården. Det bidrar till att täcka de extra kostnader som beror på skärgårds- och vattenmiljön. Enligt Rinnes regeringsprogram ska statsandelssystemet vid behov utvecklas så att det bättre än tidigare beaktar regionernas behov och särdrag. Det tyder på att skärgårdstillägget kommer att kvarstå.

Skärgården som bosättningsplats

Skärgårdsbefolkningen har ökat något tack vare fritidsinvånarna, men antalet fasta invånare har minskat. Skärgårdsdelegationen har som mål att främja flyttningen till skärgården. Detta ska ske genom att öka utbudet av bostäder och tomter men även genom att göra det lättare att omvandla fritidsbostäder till permanenta bostäder. I Rinnes regeringsprogram finns ingen direkt hänvisning till hur man ska locka fasta invånare till skärgården.

Det är värt att ur regeringsprogrammet lyfta fram riktlinjen om att fastighetsskattereformen inte får leda till oskäliga ändringar i någons fastighetsskatt. Vid beredningen av fastighetsskattereformen ska dessutom bättre än nu beaktas både markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.

Fungerande skärgårdstrafik

Fungerande trafikförbindelser till skärgården är en grundläggande förutsättning för en livskraftig skärgård. Enligt skärgårdsdelegationen bör man under följande regeringsperiod se till att en fungerande och avgiftsfri skärgårdstrafik möjliggörs med hjälp av offentliga stöd. Förändringarna i skärgården (t.ex. multilokalitet) ska beaktas i utvecklingen av skärgårdstrafiken så att bosättningen, företagandet och turismen i skärgården kan bevaras.

Enligt Rinnes regeringsprogram ska moderniseringen av materielen inom skärgårdstrafiken fortsätta och skärgårdstrafiken förbli avgiftsfri. Dessutom ska ett program för utveckling av insjötrafiken utarbetas med beaktande av de bästa objekten med tanke på näringslivet och vattenvården. Som ett led i åtgärderna för att minska trafikutsläppen främjas insjötrafiken i enlighet med EU-målen. Till exempel slussarna i Saima kanal kan förlängas med utnyttjande av eventuell EU-finansiering. Insjöturismen kan främjas och vattenkvaliteten förbättras med hjälp av kanalprojekt som genomförs i samarbete med aktörer i regionen.

De delfaktorer som påverkar livskraften tryggas regionalt och på ett balanserat sätt. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tillgängligheten, vilket omfattar fungerande transportinfrastruktur och tjänster, inklusive dataförbindelser. Dessutom görs det satsningar på att förbättra underhållet av det lägre vägnätet.

Digitaliseringen av trafiken och transporterna och de möjligheter som tjänstefieringen och samanvändningen ger ska utnyttjas fullt ut i syfte att utveckla transportsystemet, minska utsläppen och förbättra tillgängligheten.

Digitala förbindelser

Fungerande dataförbindelser hör till de viktigaste faktorerna för att locka människor till regionerna och hålla dem kvar. Digitalisering möjliggör exempelvis distansarbete och distansundervisning i skärgården. Skärgårdsdelegationens mål är att allt fler skärgårdsområden ska ha fungerande dataförbindelser. Dataförbindelserna kräver dessutom statligt stöd i de regioner där det saknas marknadsvillkor.

Enligt Rinnes regeringsprogram ska under den kommande regeringsperioden utnyttjandet av ny teknik på ett effektivt sätt främjas i syfte att möjliggöra ett flexibelt liv, arbete och företagande som är oberoende av platsen. Arbetsuppgifter inom staten ska organiseras så att multilokalitet och platsoberoende sätt att arbeta som möjliggörs av smarta tekniklösningar utnyttjas. Stödet av ett multilokalt levnadssätt ska främjas genom att revidera bestämmelser och förfaranden. Tillgängligheten av elektroniska offentliga tjänster ska förbättras och tillräckliga stödtjänster i anslutning till dem ska tryggas i syfte att säkerställa jämlikheten.

Enligt regeringsprogrammet ska ett omfattande fiberoptiskt nät byggas ut i hela landet och överföringshastigheten i de samhällsomfattande tjänsterna höjas. Dessutom ska genomförandet av strategin för digital infrastruktur främjas. Enligt programmet ska varje medborgare ha tillgång till snabbt bredband.

Likaså ska kravnivån på de samhällsomfattande tjänsterna höjas. Teleoperatörerna ska lägga fram planer på hur de avser bygga ut bredbandsnätet enligt de uppställda målen. Investeringsskulden för bredbandet avvecklas genom att genomförandet av bredbandsprogrammet fortsätter. Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ska styras bättre och lagen ska även ta hänsyn till problemen i tätorterna. Programmet ska gälla områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025. Dessutom utvecklas digitala lösningar och e-förvaltning (eSuomi.fi) för att skapa enklare och bättre samhälls- och myndighetstjänster.

Smidig service

Att bibehålla en bra servicenivå i skärgårdsområdena är en utmaning, eftersom servicen i allt högre grad koncentreras till större centrum. Servicen i skärgården kan dock bevaras genom att fördomsfritt och smidigt kombinera tjänster. Skärgårdsdelegationen har som mål att man under den kommande regeringsperioden ska stödja de åtgärder som gör det möjligt att genomföra servicen i skärgården smidigt och genom att lyssna till lokala behov.

I Rinnes regeringsprogram betonas att regionerna ska utvecklas utifrån sina starka sidor. Målet är att öka livskraften, att uppmuntra till förvaltningsövergripande verksamhet och att samla regionala resurser i syfte att främja gemensamt fastställda mål. Målet för regionalpolitiken är att minska skillnaderna mellan regionerna. Enligt regeringsprogrammet ska kommunernas samarbete för att trygga livskraften och ordna servicen stödjas. Dessutom ska människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården tryggas genom att samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser anvisas (med tanke på tillgången på tjänster, social trygghet, förutsättningar för att kunna röra på sig).

Enligt regeringsprogrammet ska det under den kommande regeringsperioden säkerställas att var och en har tillgång till högklassig primärvård och socialservice i rätt tid. Mångfalden på fältet av producenter och tillgången till närservice ska beaktas. Regionala särdrag beaktas i den mån det är möjligt i social‐ och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Social- och hälsotjänster på basnivå ska tillhandahållas nära användarna.

Den service som tillhandahålls i hemmet ökas genom fortsatt utveckling av de digitala tjänsterna och distanstjänsterna med målet att förbättra servicens tillgänglighet. Dessutom ska regionutvecklingen beaktas som en del av det förvaltningsövergripande arbetet med att öka den utbildningsmässiga jämlikheten.

I regeringsprogrammet säkerställs Rundradion tillräcklig finansiering, och en rättvis tillgång till posttjänster tryggas i hela landet. Postlagen och verkställigheten av den ska ses över med bevarande av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Postutdelningen i glest bebodda områden tryggas såväl i glesbygden som i skärgården i enlighet med lagen om främjande av skärgårdens utveckling. Avgiftsfria poste restante-tjänster ska garanteras alla som inte kan ta emot post på något annat sätt. Enligt programmet ska det göras en övergripande utredning om olika alternativ för att trygga utdelningen av post och tidningar i hela landet i syfte att säkerställa en mångstämmig informationsförmedling. Utbudet av paketautomater ska utvidgas så att det finns en automat i varje kommun.

Enligt regeringsprogrammet ska under följande regeringsperiod levnadsmöjligheterna och förutsättningarna för företagande i hela Finland säkerställas på ett mångsidigt sätt så att regionernas och städernas behov beaktas.

Yrkesfiske en näringsgren i skärgården

Antalet yrkesfiskare har minskat avsevärt. För att rädda yrkesfisket behövs under följande regeringsperiod åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna. Hit hör till exempel att bekämpa skadedjur, underlätta byråkratin i anslutning till yrkesfiske och främja efterfrågan på inhemsk fisk.

Enligt Rinnes regeringsprogram ska under kommande regeringsperiod genomföras en plan för förvaltning av sälstammen. Dessutom ska olika former av teknik, fällor och praxis för förebyggande av skador för yrkesfisket utvecklas. Enligt programmet ska det införas en ersättning för kostnaderna för att avlägsna sälar som orsakar skador. En strategi för att begränsa storskarvsbeståndet och förebygga skarvskador ska utarbetas och genomföras samt beviljandet av dispenser för jakt på storskarv underlättas. Utbudet av inhemsk fisk och andelen inhemsk fisk av konsumtionen ökas på ett hållbart sätt genom ett program för främjande av inhemsk fisk.

Hållbar skärgårdsturism

Skärgården intresserar människorna allt mer och skärgårdsturismen ökar. Skärgårds- och vattenturismen har stor potential och bidrar med goda förutsättningar för att utveckla skärgårdsturismen. Skärgårdsdelegationen har som mål att skärgårdsturismen ska tas in som ett av de viktigaste temana vid utvecklingen av turismen i Finland. Vid utvecklingen av skärgårdsturismen bör man beakta turismens hållbarhet och fastställa skärgårdens bärkraft i tid.

Enligt Rinnes regeringsprogram finns det många möjligheter inom turismen och Finlands natur och kulturliv har attraktionskraft och där finns stor outnyttjad potential. Enligt programmet ska möjligheterna att anlita turist- och upplevelsetjänster tas till vara. Dessutom ska fiske- och kulturturismen främjas och förutsättningarna för naturturism och företagandet inom turistbranschen förbättras. I programmet nämns allmänt att förutsättningarna för kultur ska tryggas genom åtgärder som säkerställer nivån på statsandelarna.

Klimatförändringen

Skärgårdsdelegationens mål är att betrakta skärgårdsregionerna som en del av en helhetslösning för att förebygga klimatförändringen. Skärgårdsregionerna har möjlighet att profilera sig som modellområden för produktion och användning av förnybar energi. Dessutom behövs åtgärder för att Östersjön ska bli renare.

Enligt Rinnes regeringsprogram ska vindkraftens andel av Finlands energiproduktion ökas bland annat genom att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft till havs. Administrativa och planläggningsmässiga hinder och andra hinder för utbyggnad ska elimineras. Fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs ska sänkas.