Katsaus saaristopolitiikan vuoteen 2022

Vuosi 2022 oli vuonna 2019 asetetun saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) kolmas toimintavuosi. Toiminnan suuntaviivat tulivat voimassa olevasta saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisohjelmasta 2020-2023. Vuonna 2022 toiminnan teemakärkiä olivat erityisesti lapset ja nuoret (jatkumoa vuodelta 2021) sekä kulttuuri.

Vuonna 2022..

..SANK piti kuusi kokousta. Yksi kokouksista oli kaksipäiväinen talvikokous, joka pidettiin Mustasaaressa. Kokousten agendalla olivat mm. seuraavat asiat:

 • Saaristoasioiden näkyminen hyvinvointialuevaaleissa ja siihen liittyvä infopaketti valituille valtuutetuille.
 • Saaristoaluetyypittelyn valmistuminen.
 • Ajankohtaiskatsaukset opetus ja kulttuuriministeriön Kulttuuriperintöstrategiaan sekä Museoviraston Vesien kulttuuriperintöohjelmaan liittyen.
 • Työ- ja elinkeinoministeriön saaristoalueita koskevan Habitability-verkoston toiminta ja sen eteneminen.
 • Luotsauslain uudistaminen.
 • Saimaan kanavan tilanne Venäjän hyökkäyssodan myötä.
 • Virtuaalivaijerien käyttöönotto losseilla.
 • Japanin kotiseutulahjoitusmallin soveltaminen Suomeen.
 • Sisäministeriön koordinoiman Harvaturva-verkoston toiminta.
 • Huoltovarmuusorganisaation Toimintavarma myymäläverkosto –projekti ja saaristokauppojen rooli osana toimintaverkostoa.
 • Suomen Kylien toiminnan esittely.
 • Ympäristöministeriön laatiman rannikkostrategian esittely.
 • SANK:n hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023-2027.

..SANK:n asettama yksityistielossityöryhmä osallistui Suomen tieyhdistyksen ja SANK:n järjestämiin yksityistielossipäiviin Savonlinnassa ja antoi oman lausuntonsa yksityistieasetukseen liittyen. Uuden asetuksen myötä yksityistielosseja koskeva valtionavustusprosentti on vähintään 80 %, mutta kuitenkin enintään 85 %.

..SANK oli aktiivisesti mukana saaristo- ja vesistöalueita koskevissa keskusteluissa.

 • SANK lähetti hyvinvointialueiden valtuutetuille infopaketin saariston asukkaiden ja saariston erityispiirteiden huomioon ottamisesta, kun hyvinvointialueet suunnittelevat alueidensa palveluita ja palvelurakennetta.
 • SANK lähetti yhdessä Mustasaaren ja Kemiönsaaren kuntien sekä Raaseporin kaupungin kanssa kannanoton merivartioasemien sijaintipaikkoihin liittyen. Kannanotossa tuotiin esille yhteinen näkemys siitä, että merivartioasemien sijaintipaikkoja ei saisi muuttaa, vaan nykyiset asemat tulisi säilyttää ja muuttaa paremmin Rajavartiolaitoksen tarpeita vastaaviksi.
 • SANK ja MANE valmistelivat yhteisen kannanoton liittyen Porvoon saaristossa olevan Epoon koulun lakkauttamispäätökseen. Kannanotossa tuotiin esille, että on tärkeää huomioida saariston ja maaseudun lapsiperheiden tarpeet, kun suunnitellaan kouluverkkoja, koulujen sijainteja ja oppilaiden koulumatkoja. Lisäksi kannanotossa muistutettiin eri mahdollisuuksista järjestää opetusta.
 • SANK piti erillisiä tapaamisia Rajavartiolaitoksen kanssa liittyen merivartioasemien kehittämissuunnitelmiin sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa liittyen virtuaalivaijerien käyttöönottoon losseilla.
 • SANK:n asiantuntemusta hyödynnettiin postilain päivittämiseen liittyen.

..SANK lausui seuraavista asioista:

 • Kiinteistöverouudistus
 • Luotsauslaki
 • Yksityistieasetuksen muuttaminen
 • Rajavartiolaitos: Lappapohjan tukikohan käyttöönotto
 • EU:n alue ja rakennepolitiikan tukialueet
 • Valtioiden palveluiden saatavuus ja aukiolo
 • Pellingin ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttaminen
 • Lisäksi SANK:n asiantuntemusta hyödynnettiin lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaan lainsäädäntöön ja asetusmuutoksiin liittyen sekä kotikuntalain kokonaisuudistukseen liittyen.

..Varsinais-Suomen ELY-keskus perusti yhteysalusliikenteen kehittämispaineeseen liittyen yksityistieliikenteen ohjausryhmän, jossa on mukana edustus LVM:stä, Traficomista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sekä SANK:sta. Ohjausryhmällä oli kaksi kokousta vuonna 2022. Yhteysaluksiin liittyen SANK kävi keväällä tutustumassa Uudenkaupungin Työveneellä valmistuneeseen sähköllä toimivaan Eloise-yhteysalukseen.

..SANK jatkoi saaristo-ohjelman toimeenpanoa:

 • Vuonna 2021 alkaneet ohjelman jalkauttamiseen liittyvät alueelliset tilaisuudet jatkuivat alkuvuodesta 2022 Hailuodossa, Jyväskylässä, Kotkassa, Naantalissa, Raaseporissa, Paraisilla ja Sipoossa.
 • Vuonna 2022 painopisteenä oli kulttuuri, mutta vuoden 2021 painopisteet saavutettavuus sekä lapset ja nuoret olivat ajankohtaisia myös vuonna 2022:
  • SANK:n rahoituksen myötä julkaistiin ensimmäistä kertaa suomen kielellä Åbo Akademin Saaristoinstituutin julkaisema Skärgård-lehti. Suomenkielinen Saaristo-lehti painottui saaristokulttuuriin.
  • SANK teki päätöksen, että se lähtee rahoittamaan selvitystä, jossa selvitetään saaristokulttuurin alueellisia ominaispiirteitä. Selvitystyön on tarkoitus käynnistyä kevään 2023 aikana.
  • SANK:n, MANE:n ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa yhdessä tilattu selvityksen kouluverkon harvenemisen vaikutuksista lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen sekä alueiden elinvoimaan valmistui marraskuussa 2022.
  • SANK:n ja MANE:n yhteisrahoittama teemaverkosto SALT aloitti toimintansa syksyllä 2022. Skärgård och landsbygd i samverkan (SALT) pyrkii vahvistamaan yhteistoimintaa saaristossa ja maaseudulla ja kannustaa nuoria jäämään tai palaamaan kotiseudulleen. Verkoston tavoitteena on lasten ja nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistaminen. Verkoston toteuttajana on Åbo Akademin Saaristoinstituutti.
  • SANK kutsui saaristokoulujen lapsia ja nuoria tutustumaan eduskuntaan ja kansanedustajien työhön Saariston superpäivien 8.-9.11. yhteydessä.

..jatkettiin vuonna 2021 aloitettua saaristolain päivitystyötä. Arviomuistio lain päivittämistarpeista lähettiin lausuntokierrokselle marraskuussa. Muistiossa esitetään pykäläkohtaiset huomiot lain päivittämiseen liittyen.

..saatiin Suomen saaristoalueet ensimmäistä kertaa kartalle Ubigu Oy:n aloittaman ja Suomen ympäristökeskuksen viimeistelemän saaristotypologian valmistuttua. Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan: ulkosaaristo, välisaaristo, sisäsaaristo, saaristomaiset manneralueet sekä muut manner- ja vesistöalueet.

..SANK aloitti vuosien 2023-2027 hallitusohjelmatavoitteiden valmistelun. Hallitusohjelmatavoitteet julkaistiin Saariston superpäivillä marraskuun alussa. SANK:n hallitusohjelmavoitteet tähtäävät saariston säilymiseen elinvoimaisena vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteet koskevat niin saaristolain päivittämistä, saariston saavutettavuutta, palveluita ja työllisyyttä, monipaikkaisuutta, saariston ainutlaatuista ympäristöä, luontoa ja kulttuuria kuin kriisinkestävyyttä.

..SANK rahoitti seuraavia hankkeita:

 • Selvitys lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta peruskoulujen
 • lakkautuksissa ja lakkautusten vaikutuksista alueiden elinvoimaan. Arvioinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.
 • Suomen saaristoalueet tilastojen kertomana –tilastokatsaukset. Tilastokatsaukset laati Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.
 • Selvitys mökkeilyn hiilijalanjäljestä. Selvityksen toteuttaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Suomen Omakotiliiton ja Vapaa-ajan asukkaiden liiton (VAAL) kanssa vuosina 2022-2023.
 • Skärgård och landsbygd i samverkan (SALT) –verkostohanke.

..SANK järjesti Saariston superpäivät eduskunnassa 8.- 9.11. Superpäivien aikana SANK kutsui noin 250 saaristokoulujen oppilasta ja heidän opettajiaan tutustumaan eduskuntaan ja kansanedustajien työhön. Superpäivien aikana Pikkuparlamentin auditorio muuttui saaristotoriksi, jossa vierailijat pääsivät tutustumaan saariston moninaisiin toimijoihin. Superpäivät huipentuivat vuoden 2022 valtakunnalliseen saaristoseminaariin.